Kallelse till årsmöte i Brf Boken

Datum och tid: 13/5 2022, kl 18:00 

Plats: Folketshus i Hovmantorp 

 

Dagordning: 

 1. Öppnande 
 2. Godkännande av dagordning 
 3. Val av stämmoordförande 
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
 5. Val av två justerare tillika rösträknare 
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 7. Fastställande av röstlängd 
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 9. Föredragning av revisorns berättelse 
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 11. Beslut om resultatdisposition 
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 13. Beslut om arvoden år styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter 
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 16. Val av revisor och revisorssuppleant 
 17. Val av valberedning 
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  1. Motion: Solcell och IMD EL 
  2. Motion från medlem (gällande markis) 
  3. Svar på motion: Markis 
 19. Avslutande