Upplysningar inför årsmötet

Nedan kan ni finna de frågor som inkom senast 10 dagar innan årsmötet (begäran om upplysning) samt svaren från styrelsen med upplysningar.

Fråga:

”Har en fråga angående poströstningsformuläret.
Ärende 13:
Styrelsearvode,
Ska det återgå till ett prisbasbelopp?
Eller är det ett (1)+ de andra två (2), alltså totalt tre (3) prisbasbelopp som avses till styrelsearvode?
Samma gäller arvodet till internrevisorn, ska det vara ett (1) på 1000sek som ska gälla eller är det två (2)+ ett (1), alltså summa 3000sek som ska gälla som arvode för internrevisorn?
Vem har lämnat förslag om detta då det normalt är valberedningen som har hand om detta. Då vi inte har någon valberedning utan styrelsen själva utser gällande kandidater vore det på sin plats att vara transparant i denna fråga.
/ Mats 209″

Svar:

”Förslaget (vilket framgår i poströstningsformuläret) är att styrelsearvodet skall vara på ett (1) prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Det handlar alltså inte om att öka på tidigare beslutade arvoden som gällde för 2020. Förslaget är fristående från tidigare beslut. På samma sätt är förslaget på internrevisor-arvodet fristående och beloppet (1000kr) framgår av poströstningsformuläret.

I de fall då årsmötet inte väljer någon valberedning så övergår dess ansvar till styrelsen. Årsmötet 2020 valde att inte välja någon valberedning. Alla förslag som en valberedning lägger på ett årsmöte läggs således i stället av styrelsen. Det är således styrelsen som har lagt förslag på kandidater samt nivån på arvodet.

//Styrelsen”


Vidare vill styrelsen upplysa alla om att den föreslagna kandidaten för posten som revisorssuppleant (Mats Henricsson) har dragit tillbaka sin kandidatur. Styrelsen föreslår därför istället Niclas Yngvesson som revisorssuppleant, då poströstningsformulären redan är utdelade och för att inte bidra till mer förvirring så gör ni såhär för att rösta på styrelsens nya förslag:

  1. På punkt 16 i röstningsformuläret kryssar ni för ”Nej”.
  2. På raden som anger vilka revisorer du vill rösta på skriver du de föreslagna ”Christel Johansson” samt ”Patrik Hansén”, eller en rad som helt enkelt signalerar att du röstar som styrelsen föreslår.
  3. På raden för revisorssuppleanter skriver ni sedan ”Niclas Yngvesson”.

Värt att notera är att det självklart är fritt fram att föreslå någon annan på samtliga poster, försäkra dig dock gärna om att personen kan tänka sig att bli vald till posten som du föreslår.